sahypa_about_bg

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1999-njy ýylda döredilen Nantong Siber Communication Co., Ltd. ajaýyp milli sanitariýa şäherinde: Haýmen, Jiangsu.OPGW, ADSS optiki kabel gurmak we gurnama armaturlary, öňünden bükülen sim armaturlary hünärmen öndüriji we satýar;optiki kabeller üçin suw bloklaýjy lenta, Suw bloklaýjy ýüplükler, egrilen ýüplükler, ýyrtylýan ýüp, ýüp doldurmak, aýna ýüplük we beýleki optiki kabel materiallary we aragatnaşyk garnituralarynyň häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhanalary.

Kompaniýa hil dolandyryş ulgamyna laýyklykda ylmy gözlegleri, önümçiligi, satuwy we dolandyryşy yzygiderli kadalaşdyrýar we ISO9001, ISO14001 we OHSAS18001 üç ulgamly şahadatnamany berdi.

Soňky ýyllarda bu kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhananyň şahadatnamasyna, birnäçe peýdaly model patentine eýe boldy we "Şäher senagat açar kärhanasy", "Iň gowy 100 senagat kärhanasy", "bürünç kärhanasy", " "Kümüş kärhana" we şäher partiýasy komiteti we şäher häkimligi tarapyndan beýleki hormatly atlar.

“Nantong Cyber ​​Communication Co., Ltd.” “dogruçyllyk” we “ygtybarlylyk” ýörelgelerine eýerýär we häzirki zaman aragatnaşyk pudagynda güýçli eli bilen gowy kärhana keşbini berkitdi.Kompaniýanyň satuw girdejisi 100 million ýuandan gowrak boldy.Geljekde kompaniýa "Sabyrlylyk we gowulaşmagy dowam etdirmek" kärhanasynyň ruhuny goldamagy dowam etdirer we ylmy gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat ýaly dürli ugurlarda täze sepgitleri gazanar.

Kompaniýanyň medeniýeti

kompaniýa_ medeniýet_img-2

Kompaniýanyň missiýasy

Adamzadyň optoelektroniki geçiş işini ugratmak.

Kompaniýa "Sabyrlylyk we gowulaşmagy dowam etdirmek" kärhanasynyň ruhuny goldamagy dowam etdirer we ylmy gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat ýaly dürli ugurlarda täze sepgitleri gazanar.

kompaniýa_ medeniýeti_img-3

Sibir görnüşi

Dünýäde optiki kabel materiallarynyň ösüşine ýolbaşçylyk edýän ýokary tehnologiýaly kärhana boluň.

Kompaniýa "dogruçyllyk" we "ygtybarlylyk" ýörelgelerine eýerýär we häzirki zaman aragatnaşyk pudagynda güýçli elleriň tokaýlara meňzeýän gowy abraýyny döredýär.

kompaniýa_ medeniýet_img-1

Sibir gymmatlyklary

"Sabyrlylyk, kämillik" kompaniýanyň we onuň işgärleriniň gymmaty, we işde üstünlik gazanmak üçin kompaniýanyň alyp barýan esasy ynamy we maksadydyr.Medeniýet kompaniýasy dogruçyllygy talap edýär we işgärleri jogapkärçiligi, ylham beriji, başarnykly we işe wepaly bolmakda batyrgaý bolmaga çagyrýar.

Hünär derejesi

nyşany

Enjam merkezi

nyşany