SAB-HEY

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Wibrasiýa garşy gamçy öndürmek pudagynda ösüş

  Wibrasiýa garşy gamçy öndürmek pudagynda ösüş

  Wibrasiýa garşy gamçy öndürmek pudagy ep-esli ösüşleri başdan geçirip, wibrasiýa garşy gamçylaryň dürli önümçilik goşundylarynda dizaýn edilmeginde, öndürilmeginde we ulanylyşynda üýtgeýän fazany alamatlandyrýar.Bu innowasiýa tendensiýasy giňden ýaýbaňlanýar ...
  Koprak oka
 • Suwy ýapýan ýüplük pudagynda täzelik

  Suwy ýapýan ýüplük pudagynda täzelik

  Suwy ýapýan ýüplük senagaty tehnologiki innowasiýa, durnuklylyk başlangyçlary we telekommunikasiýa we kabel önümçilik pudaklarynda ýokary öndürijilikli we ygtybarly çözgütlere bolan islegiň artmagy bilen möhüm ösüşleri başdan geçirýär.Wate ...
  Koprak oka
 • Elektrik geçirijisinde goşa asma kabel gysgyçlarynyň barha artýan meşhurlygy

  Elektrik geçirijisinde goşa asma kabel gysgyçlarynyň barha artýan meşhurlygy

  Iki gezek asma gysgyçlar, elektrik liniýalaryny goldamakda we üpjün etmekde möhüm roly sebäpli elektrik geçiriji pudagynda meşhurlygyň ep-esli artmagyna sebäp boldy.Bu wajyp komponentler giňden tanaldy we kabul edildi ...
  Koprak oka
 • Industriesarym geçiriji suwy bloklaýan lentalara isleg, pudaklarda köpelýär

  Ondarymgeçirijiniň suw bloklaýjy lentasy, ýarymgeçiriji häsiýetleriň we suwy blokirlemegiň mümkinçilikleriniň özboluşly utgaşmasy sebäpli dürli pudaklarda islegiň ep-esli artandygyny gördi.Meşhurlygyň bu ýokarlanmagyny ýarymgeçiriji suw bloklaýjy lentalaryň oýnaýan möhüm roly bilen baglanyşdyrmak bolar ...
  Koprak oka
 • Dürli pudaklarda suw ýapýan ýüplükleriň meşhurlygy

  Dürli pudaklarda suw ýapýan ýüplükleriň meşhurlygy

  Suw geçirmeýän ýüplükleriň ajaýyp suw geçirmeýän we çyglylyga garşy mümkinçilikleri sebäpli isleg birnäçe pudakda ep-esli artdy.Meşhurlygyň bu ýokarlanmagyny suw geçirmeýän ýüplükleriň özboluşly aýratynlyklary bilen baglanyşdyryp bolar, olary möhüm kompona öwürer ...
  Koprak oka
 • Suwy bloklaýan täsirli lentany saýlamak

  Suwy bloklaýan täsirli lentany saýlamak

  Suwy bloklaýan lenta ýerasty kabelleri we turbalary suwuň zaýalanmagyndan goramagyň möhüm bölegidir.Ygtybarly gidroizolýasiýa çözgütlerine islegiň artmagy bilen, dogry gidroizolýasiýa lentasyny saýlamak prosesi barha köp üns alýar.To ...
  Koprak oka
 • OPGW Garnituralary: Giňeldilen geçiriş infrastrukturasyna ýol açmak

  OPGW Garnituralary: Giňeldilen geçiriş infrastrukturasyna ýol açmak

  Elektrik geçiriş ulgamynda optiki süýümli ýer simleri (OPGW) esbaplary, infrastrukturanyň çydamlylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin esasy komponent hökmünde üns merkezine öwrüldi.Hemişe üýtgeýän de laýyk gelýän ýokary öndürijilikli armaturalara isleg hökmünde ...
  Koprak oka
 • Suw bloklaýjy lenta: 2024-nji ýyla çenli ösüş we perspektiwalar

  Suw bloklaýjy lenta: 2024-nji ýyla çenli ösüş we perspektiwalar

  2024-nji ýyla çenli kabel we sim pudagynda suwy bloklaýan lentanyň ep-esli öňe gidişlige we giň ösüş perspektiwalaryna eýe bolmagyna garaşylýar.Kabelleri we simleri çyglylykdan we daşky gurşaw faktoryndan goramagyň möhüm bölegi bolan suwy bloklaýan lentalar ...
  Koprak oka
 • ADSS optiki kabel armaturlarynyň ajaýyp geljegi bar

  ADSS optiki kabel armaturlarynyň ajaýyp geljegi bar

  ADSS (ähli dielektrik öz-özüni goldaýan) süýümli optiki kabel gurmak we gurnama esbaplary geljegi umytly, sebäbi pudak ýakyn ýyllarda möhüm ösüşlere taýýarlanýar.Speedokary tizlikli, ygtybarly internet birikmelerine isleg g ...
  Koprak oka
 • Syýasat suwy ýapýan ýüplük pudagynda ösüşi ösdürýär

  Syýasat suwy ýapýan ýüplük pudagynda ösüşi ösdürýär

  Suwy bloklaýan tehnologiýanyň ösmegine itergi berýän içerki we daşary syýasatlar bilen suwy ýapýan ýüplük senagatynyň ep-esli ösüşe we täzelige ýetmegine garaşylýar.Performanceokary öndürijilikli suw bloklaýjy ýüplükleriň ösüşi üpjün etmek üçin möhümdir ...
  Koprak oka
 • ADSS optiki kabel gurmakdaky ösüş

  ADSS optiki kabel gurmakdaky ösüş

  Diehli dielektrik öz-özüni goldaýan (ADSS) süýümli optiki kabelleriň ýerleşdirilmegi häzirki zaman telekommunikasiýa infrastrukturasynyň möhüm bölegi bolup durýar.ADSS kabel gurmagyň usullary we tehnologiýalaryndaky soňky üstünlikler pudaga ep-esli täsir eder, imp ...
  Koprak oka
 • Içerki we daşary syýasatlar, geçirijilikli suwa çydamly lentalaryň ösmegine kömek edýär

  Içerki we daşary syýasatlar, geçirijilikli suwa çydamly lentalaryň ösmegine kömek edýär

  Giriş: Geçiriji däl suwa çydamly lenta elektrik pudagynyň möhüm bölegine öwrüldi we kabelleri suwuň zaýalanmagyndan goramak ukyby bilen giňden tanalýar.Şeýle innowasion çözgütlere islegiň artmagy bilen içerki we daşary syýasat ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3