SAB-HEY

Zehin düşünjesi

ggg111

SIBER

Zehin düşünjesi

Gumanizm, gelip çykyş-täzelik we berkligiň we çeýeligiň ösüşi

Adam resurslary kompaniýanyň iň gymmatly çeşmesidir.Adamlar bir kompaniýadaky işjeň we döredijilik faktorlaryndan biridir.Kompaniýanyň üstünligi köp derejede adam resurslaryny dolandyrmagyň üstünligine baglydyr.Adam resurslary paýlamak, okuw, höweslendiriş we ösüş arkaly adam kapitalyna öwrülip biler.Bu, walýuta kapitaly we maddy maýa ýaly kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukybydyr.30 ýyla golaý ösüşiň dowamynda kompaniýa "adamzada gönükdirilen, innowasiýa we berkligi we çeýeligi ösdürmek" adam resurslaryny dolandyrmagyň esasy gymmatlyklaryny emele getirdi."Etika, başarnyk, yhlas we öndürijilik" esasy ýörelgelerine esaslanyp, kompaniýa kämillik adam resurslaryny "saýlamak, ösdürip ýetişdirmek, ulanmak we saklamak" syýasatlaryny we proseduralaryny döretdi.