önümler_bg

Qualityokary hilli goşa asma gysgyç

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Qualityokary hilli goşa asma gysgyç

“Müşderi-gönükdirilen” kompaniýa filosofiýasyny, talap edilýän ýokary hilli dolandyryş usuly, innowasion önümçilik önümleri we şeýle hem berk gözleg we işçi güýji ulanylanda, ýokary hilli Hytaý -SL görnüşli deprek üçin ýokary hilli önümleri, ajaýyp çözgütleri we agressiw satuw bahalaryny elmydama hödürleýäris. Satuw üçin G80 zynjyrly gysgyç bilen 1t gysgyç, Biziň ökde tehnologiki toparymyz siziň hyzmatyňyzda tüýs ýürekden bolup biler.Web sahypamyz we işimiz bilen hökman durup, gözlegiňizi bize ibermegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys.

Definitionokary kesgitleme Hytaý Ppd Gorizontal plastinka gysgyç, QS goşa polat gysgyç, gowy harytlarymyz we hyzmatlarymyz sebäpli ýerli we halkara müşderilerden gowy abraý we abraý aldyk.Has giňişleýin maglumat gerek bolsa we çözgütlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn wagtda üpjün edijiňiz bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Komponent: Güýçlendiriji, deslapky sim, üçburç plastinka, asma elementleri, birleşdiriji, berkidiji.

Gysgyç, terminalyň ýokarsyndaky kabeliň statiki stresini azaldyp, kabeliň anti-titremesini gowulandyryp biler, ýel-güýçli titremäniň dinamiki stresini peseldip biler. Şeýle hem kabeliň kamerasyny rugsat berilýän derejede kepillendirip biler. Şonuň üçin bu etmez egilmek stres we zyýanly stres konsentrasiýasy. we kabeldäki optiki süýüm goşmaça ýitgi bolup bilmez.

1, gysgyçda kabeliň we göni çyzykly polýusyň ýa-da beýikligi 25 ° -dan pes bolan diňiň birikdirilmegi üçin ulanylýar, gysgyçda uly aralyk ýa-da uly beýikligiň göni diňinde ulanylýan iki sany berkitme bar.

2, Ulanyjylar spesifikasiýa tablisasyna, kabeliň diametrine, aralygyna we giňişleýin ýüküne görä laýyk asma gysgyjyny saýlap bilerler.

näme üçin bizi saýlamaly?

Sibir gymmatlyklary

"Sabyrlylyk, kämillik" kompaniýanyň we onuň işgärleriniň gymmaty, we işde üstünlik gazanmak üçin kompaniýanyň alyp barýan esasy ynamy we maksadydyr.Medeniýet kompaniýasy dogruçyllygy talap edýär we işgärleri jogapkärçiligi, ylham beriji, başarnykly we işe wepaly bolmakda batyrgaý bolmaga çagyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň