SAB-HEY

Zawod Hytaý goşa asma gysgyç

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Zawod Hytaý goşa asma gysgyç

Adatça “Hil başlangyç, abraý ýokary” ýörelgesine eýerýäris.Müşderilerimize bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümler, çalt eltip bermek we Zawod lomaý Hytaý LC görnüşli Gorizontal plastinka gysgyjy üçin hünär goldawy bilen hödürlemegi doly üpjün etdik, biz uly höwes we wepalylyk bilen sizi iň gowy kompaniýalar bilen tanyşdyrmaga taýýardyrys. ajaýyp ýakyn geljek döretmek üçin siziň bilen bilelikde öňe gidiň.

Zawodyň lomaý satuwy Hytaý Cdd Dik plastinka gysgyjy, Ppd Gorizontal plastinka gysgyç, Kompaniýamyzyň häzirki wagtda köp bölümi bar we kompaniýamyzda 20-den gowrak işgäri bar.Satuw dükany, sergi otagy we önüm ammary gurduk.Şol wagt öz markamyzy hasaba aldyk.Önümiň hili üçin barlagy berkitdik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Komponent: Güýçlendiriji, deslapky sim, üçburçluk plastinka, asma elementleri, birleşdiriji, berkidiji.

Gysgyç, terminalyň ýokarsyndaky kabeliň statiki stresini azaldyp, kabeliň anti-titremesini gowulaşdyryp, ýel bilen güýçli titremäniň dinamiki stresini peseldip biler. Şeýle hem kabeliň kamerasyny rugsat berilýän derejede kepillendirip biler. Şonuň üçin bu etmez egilmek stres we zyýanly stres konsentrasiýasy. we kabeldäki optiki süýüm goşmaça ýitgi bolup bilmez.

1, gysgyçda bir berkitme bar, kabeli we göni çyzykly sütüni ýa-da beýikligi 25 ° -dan pes bolan diňi birleşdirmek üçin ulanylýar, gysgyçda uly aralyk ýa-da beýik belentligiň göni diňinde ulanylýan iki sany berkitme bar.

2, Ulanyjylar spesifikasiýa tablisasyna, kabeliň diametrine, aralygyna we giňişleýin ýüküne görä laýyk asma gysgyjyny saýlap bilerler.

Haçan-da OPGW optiki kabel polýusda ýa-da üstünden geçiriji liniýanyň diňinde togtadylanda, asma toplum hem asylan nokada optiki kabeliň üstüne goýlan statiki stresiň peselmegine we optiki kabeliň ýel titremesini çäklendirmek arkaly optiki kabel üçin antiwibrasiýa kuwwatyny ýokarlandyryp, egilmek bahasyny ýokarlandyryp biler. optiki kabel rugsat berlen çäkden az (egilme stresini döretmeýär).Gurlan optiki kabel, OPGW gysgyç hiç hili erbet stres we goşmaça sarp etmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň