SAB-HEY

Iki gezek asma gysgyç Hytaý zawody

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Iki gezek asma gysgyç Hytaý zawody

Dolandyryş we adaty maksat hökmünde “nol kemçilik, nol şikaýatlar” bilen “ilki bilen hil, ilki bilen üpjün ediji, müşderiler bilen duşuşmak üçin hemişe gowulaşmak we täzelik” teoriýasyny dowam etdirýäris.Kompaniýamyzy ösdürmek üçin, “Trending Products China Lifting Clamp”, “Double Polat Plate Clamp” (PLR Series) üçin amatly bahadan peýdalanyp, harytlary eltýäris, dowam edýän ulgam täzeliklerini, dolandyryş innowasiýalaryny, saýlama innowasiýalary we pudak innowasiýalaryny maksat edinýäris. umumy artykmaçlyklar üçin doly oýnaň we ajaýyp goldawy üçin yzygiderli gowulaşdyryň.

Üýtgeýän önümler Hytaý göteriji gysgyç, Gorizontal plastinka göteriji gysgyç, kompaniýamyz ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy we wagtynda eltip bermek bilen müşderilere hyzmat etmegini dowam etdirýär.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Size has giňişleýin maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Komponent: Güýçlendiriji, deslapky sim, üçburçluk plastinka, asma elementleri, birleşdiriji, berkidiji.

Gysgyç, terminalyň ýokarsyndaky kabeliň statiki stresini azaldyp, kabeliň anti-titremesini gowulaşdyryp, ýel bilen güýçli titremäniň dinamiki stresini peseldip biler. Şeýle hem kabeliň kamerasyny rugsat berilýän derejede kepillendirip biler. Şonuň üçin bu etmez egilmek stres we zyýanly stres konsentrasiýasy. we kabeldäki optiki süýüm goşmaça ýitgi bolup bilmez.

1, gysgyçda bir berkitme bar, kabeli we göni çyzykly sütüni ýa-da beýikligi 25 ° -dan pes bolan diňi birleşdirmek üçin ulanylýar, gysgyçda uly aralyk ýa-da beýik belentligiň göni diňinde ulanylýan iki sany berkitme bar.

2, Ulanyjylar spesifikasiýa tablisasyna, kabeliň diametrine, aralygyna we giňişleýin ýüküne görä laýyk asma gysgyjyny saýlap bilerler.

näme üçin bizi saýlamaly?

"Adamzadyň optoelektroniki geçiş işini alyp barmak üçin."

Kompaniýa "Sabyrlylyk we gowulaşmagy dowam etdirmek" kärhanasynyň ruhuny goldamagy dowam etdirer we ylmy gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat ýaly dürli ugurlarda täze sepgitleri gazanar.

Sibir görnüşi

Dünýäde optiki kabel materiallarynyň ösüşine ýolbaşçylyk edýän ýokary tehnologiýaly kärhana boluň.

Kompaniýa "dogruçyllyk" we "ygtybarlylyk" ýörelgelerine eýerýär we häzirki zaman aragatnaşyk pudagynda güýçli elleriň tokaýlara meňzeýän gowy abraýyny döredýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň