önümler_bg

Iki gezek asma gysgyç Hytaý zawody

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Iki gezek asma gysgyç Hytaý zawody

Dolandyryş we “nol kemçilik, nol şikaýatlar” adaty maksat hökmünde “ilki bilen hil, ilki bilen üpjün ediji, müşderiler bilen duşuşmak üçin hemişe gowulaşmak we täzelik” teoriýasyny dowam etdirýäris.Kompaniýamyzy ösdürmek üçin, “Trending Products China Lifting Clamp”, “Double Polat Plate Clamp” (PLR Series) üçin amatly bahadan peýdalanyp, harytlary eltýäris, dowam edýän ulgam innowasiýalaryny, dolandyryş innowasiýalaryny, saýlama innowasiýalary we pudak innowasiýalaryny maksat edinýäris. umumy artykmaçlyklary üçin doly oýnaň we ajaýyp goldawy üçin yzygiderli gowulaşdyryň.

Tendensiýa önümleri Hytaý göteriji gysgyç, Gorizontal plastinka göteriji gysgyç, kompaniýamyz ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy we wagtynda eltip bermek bilen müşderilere hyzmat etmegini dowam etdirýär.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Size has giňişleýin maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Komponent: Güýçlendiriji, deslapky sim, üçburç plastinka, asma elementleri, birleşdiriji, berkidiji.

Gysgyç, terminalyň ýokarsyndaky kabeliň statiki stresini azaldyp, kabeliň anti-titremesini gowulandyryp biler, ýel-güýçli titremäniň dinamiki stresini peseldip biler. Şeýle hem kabeliň kamerasyny rugsat berilýän derejede kepillendirip biler. Şonuň üçin bu etmez egilmek stres we zyýanly stres konsentrasiýasy. we kabeldäki optiki süýüm goşmaça ýitgi bolup bilmez.

1, gysgyçda kabeliň we göni çyzykly polýusyň ýa-da beýikligi 25 ° -dan pes bolan diňiň birikdirilmegi üçin ulanylýar, gysgyçda uly aralyk ýa-da uly beýikligiň göni diňinde ulanylýan iki sany berkitme bar.

2, Ulanyjylar spesifikasiýa tablisasyna, kabeliň diametrine, aralygyna we giňişleýin ýüküne görä laýyk asma gysgyjyny saýlap bilerler.

näme üçin bizi saýlamaly?

"Adamzadyň optoelektroniki geçiş işini alyp barmak üçin."

Kompaniýa "Sabyrlylyk we gowulaşmagy dowam etdirmek" kärhanasynyň ruhuny goldamagy dowam etdirer we ylmy gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat ýaly dürli ugurlarda täze sepgitleri gazanar.

Sibir görnüşi

Dünýäde optiki kabel materiallarynyň ösüşine ýolbaşçylyk edýän ýokary tehnologiýaly kärhana boluň.

Kompaniýa "dogruçyllyk" we "ygtybarlylyk" ýörelgelerine eýerýär we häzirki zaman aragatnaşyk pudagynda güýçli elleriň tokaýlara meňzeýän gowy abraýyny döredýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň